2012/09/30

Ang Babae Ayon sa Google

Sa pag-aaral nina Pennie Azarcon-dela Cruz (1988) at Soledad Reyes (1991), lumalabas na mayroon lamang dalawang imahen ng kababaihang ipinakikita sa popular na midya: una, ang babaeng inihaharap sa dambana ("the virgin"), at ikalawa, ang babaeng ikinakama ("the vamp"). Sa mainstream media--radyo, telebisyon, diyaryo, magasin, at komiks--hinulma/hinuhulma ang babaeng isteryotayp. At kahit ang ganitong pananaw sa mga kababaihan ay maraming beses nang tinunggali sa loob at labas ng bansa, nagpapatuloy pa rin, sa pamamagitan ng bagong midya ("new media"), ang represibo at limitadong representasyon sa mga kababaihan. 

Puna ni Safiya Umoja Noble (2012), tila balewala sa mga higanteng search engine na Google, Yahoo!, Bing, atbp., kung hindi matwid at hindi naaayon sa tumpak at patas na pagtanaw, ang mga links at imaheng kanilang nakokolekta sa tuwing gagamiting search key ang mga salitang "Filipina," "Pinay," "women's magazine Philippines," atbpang kahalintulad na key terms. Pagpapatunay ni Noble, "these search engine results,  for women whose identities are already maligned in the media, only further debase and erode efforts for social, political, and economic recognition and justice." (2012)  Bigyang-pansin ang search engine result na ito:

Keyword: "Filipina" (I-click ang imahen para lumaki.)
At ito:
(I-click para lumaki.)
Sa una at ikalawang halimbawa sa itaas, gamit ang keyword na "Filipina," kapuna-punang mga link papunta sa mga website na nauukol sa pakikipag-date, pakikipagrelasyon at pag-aasawa ang lumitaw sa unang pahina ng search result. Sa mga website na ito, parang paninda ang mga babaeng iniaalok sa nalulumbay na internet user. Kung ang keyword na "Pinay" naman ang gagamitin, ganitong mga imahen ang lilitaw:

Keyword: "Pinay" (I-click ang imahen para lumaki.)
Pansining hindi nalalayo ang mga ito sa mga larawang lumitaw sa search result page nang "women's magazine philippines" naman ang ginamit na keyword:

Unang pahina ng search result na may keyword  na "women's magazine philippines"

Sa unang pahina ng search result para sa keyword na "women's magazine philippines," karaniwa'y mga magasing Cosmopolitan, MOD, at Women's Health ang lumitaw. Sa mga magasing ito, ang babaeng "fun, fearless" batay sa pagpapakahulugan ng Cosmo.ph ang itinatanghal. Sa Cosmopolitan at sa ibang magazine, nalillimita sa "love and lust," "syle and beauty," "hot hunks," at "celebs" ang interes ipinapakitang ng mga kababaihan. Ang kakatwa naman sa mga susunod na page result ay ang paglitaw ng mga popular na "men's magazine" gaya ng FHM, Esquire, at Playboy--gayong "women's magazine" ang ginamit na keyword. Hindi na kailangang sabihin pa kung anong konstruksyon ng kababaihan ang ipinangangalandakan sa mga men's magazine.

Pahayag ni Noble (2012), "based on these search results, constructions of women's identities and interests seem to be based on traditional, limited sexist norms, just as they are in traditional media." Nakababahala ito sa maraming dahilan:

Una, bagamat bago man ang anyo o digital man, hindi nagbago ang imahen ng kababaihan sa "new media." Tumatagos at nagpapabalik-balik lamang ang isteryotayp ng babae, mula sa telebisyon/radyo/print patungong worldwideweb.

Ikalawa, maraming tao ang sumasangguni sa mga popular na search engine para sa impormasyon. At nakaaalarmang ganitong limitado at represibong konstruksyon sa imahen ng kababaihan ang bumubungad sa madlang umaasa sa tumpak, patas, at malayang impormasyon. Kadalasan, kinikilala ng internet user ang "katotohanang" dala ng unang sampung link na lumilitaw sa result page. Sa katunayan, ayon kay Noble (2012), "the higher a web page is ranked, the more it's trusted." Kaya lang, "unlike the vetting of journalists and librarians who have been entrusted to fact-check and curate information for the public, the legitimacy of websites is taken for granted."

At ikatlo, kontrolado ng may-kapital ang internet. Ang dominasyon sa ranking sa mga search result ay nakabatay sa mga keywords at clicks, at higit sa lahat, sa kakayahan ng may-kapital na umupa ng murang lakas-paggawa (halimbawa, sa pag-outsource ng gawaing "search engine optimization" sa mga murang subcontract na intelektwal-manunulat) para mapalakas ang presensya ng kumpanya at ng mga produkto/serbisyo nito, sa worldwideweb.

At kung gayon, ang may-kapital pa ring humahawak sa kapangyarihang pang-ekonomya, ang pangunahing humuhulma sa identidad ng kababaihan sa lipunang Pilipino.


Mga sanggunian

Azarcon-dela Cruz, Pennie. 1988. From Vampire to Vamp: Images of Women in Philippine Media. Maynila: Asian Social Institute.

Noble, Safiya Umoja. 2012. "Missed Connections: What Search Engines Say About Women." Bitch Magazine: The Frontier Issue. No. 54. Portland, Oregon: Bitch Media.

Reyes, Soledad. 1991. "Women on Television." Reading Popular Culture. Soledad Reyes, pat. Lungsod Quezon: Ateneo de Manila.