2012/11/27

Social Media, Meaning-making, Peti-B Tendencies, Mass Leaders


Paano itinatanghal ang indbidwal na identidad? Mayroong dalawang paraan ayon kina Gosling atbp. (ipinaliwanag nina Gosling, Gaddis, at Vazire, 2007): sa pamamagitan ng una, “identity claims” o ang mga “symbolic declarations that individuals make to themselves or others in an attempt to convey how they would like to be seen.” Mahihinuha ito halimbawa sa pananamit at pananalita, mga bagay na intensyunal na ginagawa/ipinapakita ng isang indibidwal para ideklara ang kanyang personalidad. Halimbawa, kung nais ng indibidwal na isipin ng mga tao na siya ay respetado at seryoso, maaari itong ipakita sa pamamagitan ng kasuotan—slacks, long-sleeves, necktie, coat, gel sa buhok.

Ang ikalawa namang paraan ng pagtatakda ng identidad ay tinatawag na “behavioral residue” o ang mga “inadvertent clues left by one’s behavior.” Karaniwang tumutukoy ito sa mga bagay na hindi naman intensyunal o direktang naglalayong magpakita ng identidad ng isang tao, pero nakapagpapahayag ang mga ito ng ilang mga bagay hinggil sa katangian at/o imahen ng isang tao. Halimbawa, ang paggising nang maaga, na hindi naman intensyunal na ginagamit ng isang tao para ipakilala ang kanyang sarili, ay maaaring tumukoy sa kanyang positibong katangian, at/o sa kanyang work ethic.

Ang nabanggit na modelo ay maaaring iangkop sa digital na kaligiran, sa social media, sa Facebook, halimbawa. Sa Facebook, may kakayahan ang user na lumikha ng imahen, at ihulma at igiit ang kanyang identidad. Sa Facebook, ang user ay malayang ipakilala ang kanyang sarili nang naaayon sa imahen na nais niyang iprodyek. Naisasakatuparan ito sa pamamagitan ng mga mensahe/kahulugang mahihinuha mula sa kanyang Facebook profile, profile picture, tagged photos, status updates, maging sa klase ng gadget at application na kanyang piniling gamitin.

Ang identidad na nais itanghal ng isang indibidwal sa pamamagitan ng Facebook ay may ipinababatid na mensahe/kahulugan (“producer's horizon of expectation”). At habang itinatanghal ng indibidwal ang kanyang identidad sa digital na mundo, nakalilikha naman ng kahulugan/pakahulugan (“reader's perception”) ang iba pang user o ang mga Facebook friends na kabilang sa kanyang personal na network.

Ipagpalagay natin na ang reputasyong “cool” o “old school” sa burges na pakahulugan ang nais iprodyek o ang di-sinasadyang iprodyek ng isang Facebook user. Para maabot ang layuning ito, maaari siyang mag-upload ng picture gamit ang Instagram app sa kanyang Blackberry mobile phone. May vintage feel ito dahil ginamitan ng Instagram. Sa caption, maaari niyang ilagay na kinunan ang larawan sa isang tanyag na island resort. Maaari din siyang mag-post ng status gamit ang kanyang Blackberry app. Maaari siyang magpahayag ng inis sa mga maliliit na bagay, parang ganito “Nakakainis naman 'tong BB ko, ayaw makisama! Huhu.” Mas maigi kung regular niya itong gagawin para makapagbigay ng impresyon na siya'y laging “connected,” “updated,” at “in touch.”

Iangkop natin ang thesis ni Jauss na nagsasabing may “horizon of expectations” din ang reader. Batay sa kanyang ikatlong thesis, mayroong 3 posibleng tugon (response) ang reader. Una, maaaring magustuhan at mapahalagahan pa nga ng ibang tao ang klase ng imahen na ipinakikita sa Facebook. Makikita ito sa dami ng “likes” at mga positibong komento. Ikalawa, maaari din naman hindi maunawaan ng reader ang imaheng nais na iprodyek, o kaya'y di na lamang ito pansinin. Ikatlo, “...the reader will be shocked by the work's disregard to literary conventions or moral expectations.” Isakonteksto natin ang ikatlong posibleng tugon—maaaring magtaka, magulat, malito, o maguluhan ang reader sa nilalaman ng Facebook profile o sa itinatanghal na imahen ng partikular na Facebook user, lalo na kung hindi ito tugma sa kanyang “horizon of expectation” o kung hindi ito naaayon sa mga inaasahang gawi at kilos mula sa naturang user. Ang ganitong tugon ay maaaring makapagpabago sa “horizon of expectation” ng producer at/o reader.

Itatanong ng reader, ano ang mensahe ng Facebook user? Ano ang gusto niyang palabasin o patunayan kaya? At bakit? Tagumpay kaya ang Facebook user sa pagpapaabot ng kanyang mensahe (na may kinalaman sa identidad na gusto niyang iprodyek)? Itatanong din ng reader, “paano ako naaapektuhan ng aking natunghayan?” Sa puntong ito, mahalagang balikan ang modelo nina Gosling, atbp., at isakonteksto ito sa ating kalagayan.

Sa mga mass leader na tulad natin, mahalagang isaalang-alang kung anong imahen at/o reputasyon ang ating nalilikha at naitatanghal, hindi lamang sa aktwal na pakikipag-ugnayan sa ating baseng masa, kundi pati na rin sa digital na pakikipagdaupang-palad, sa social media. Sa aking palagay, dapat lamang na maging maingat tayo sa identidad/mensahe/kahulugan na ating ipinapaabot sa ating mga Facebook friends, na karamihan nama'y bahagi ng ating baseng masa.

Kung detached sa realidad at kung gayo'y nakalilikha ng ilusyon o ng alternatibong identidad na nakikita lamang sa Facebook (o sa social media sa pangkalahatan), nare-reinforce ang agwat sa lipunan (sa pagitan ng user at reader) at kung gayo'y nakalilikha ng pagkailang sa panig ng reader at nakalilikha ng guwang sa pagitan ng user at reader (o ng lider at baseng masa), o kung napatitingkad lamang ang burges na gawi at kung gayo'y nakalilikha ng tolerance sa burgis na pamumuhay at pag-iwas sa dapat sana'y kusang pagpapanibagong-hubog—nagiging insensitibo tayo sa kalagayan ng ating baseng masa.

Sa aking palagay, dapat maging malay (conscious) tayo sa potensyal ng social media na magamit sa pagsusulong ng ating kolektibong layunin. Gaya ng iba pang midyum, nakakatulong ang social media para salaminin at hulmahin ang kamalayan ng tao. Napatunayan na natin halimbawa, sa kampanya laban sa E-Martial Law, ang lawak ng saklaw at bisa ng kapangyarihan ng social media. Hindi ito ang pangunahing kasangkapan, pero tiyak na may naitutulong ito sa ating pagpopropaganda.

Naniniwala ako na mas maaabot natin ang ating baseng masa kung naisasaalang-alang natin ang kanilang damdamin at mga isipin. Kung mga dekadente at burgis  o makaburgis na gawi at imahen ang itatanghal natin sa social media, sa Facebook, halimbawa, makalilikha lamang ito ng mga reaksyong hindi pabor sa isinusulong natin. Dagdag pa, makakatulong ang ganitong pagsasaalang-alang sa ating pagpapanibagong-hubog tungo sa simple, kolektibo, at proletaryong pamumuhay. Bakit hindi natin subukang ipakita ang ganitong inisyatiba ng pagtatanghal ng simple ngunit makabuluhang pamunuhay, hindi lamang sa buhay-offline, kundi maging sa buhay-online, na siya namang ekstensyon (o isa sa mga ekstensyon) ng baseng kinikilusan natin?