2013/01/18

Anong Problema kay Taylor Swift?

Sikat si Taylor Swift at aminado siyang may kaakibat na mabigat na responsibilidad ang kasikatang ito. Sa isang interview, ikinuwento niya: "If you're a singer and on TV and in the living room of some 12-year-old girl, she's watching what you're wearing and saying and doing ... For me, when Faith Hill performed on an awards show, everything mattered -- everything she said, did, wore, I tried to copy it. That's what little girls do, so there is a big responsibility and I take it very seriously." Alam ni Taylor Swift na kinikilala siya bilang role model ng mga kabataang nakakapakinig at nakakapanood sa kanyang musika/bidyo. At desidido siyang panindigan ang imaheng kanyang nilikha. Ang problema ay kung ano (1) ang larawan ng idealisadong babaeng matutunghayan sa kanyang mga awit at bidyo, at ano naman kaya (2) ang kapakinabangan ng imperyalistang US dito?

Kaiba sa mga kasing-popular na pop singer (tulad nina Lady Gaga, Katy Perry, Pink, Britney Spears, atbp.), ipinakete si Taylor Swift bilang isang "wholesome, virginal sweetheart who is victimized by sexualized, boyfriend-stealing 'other women.'" Ganitong imahen ang ginagawang ideyal sa kanyang musika/bidyo at siya ring naging tuntungan ng kanyang kasikatan. (Paksa rin ito ng mainit na talakayan hinggil sa sexist na tema ng kanyang musika/bidyo.)

Pamilyar sa mga kabataang Pilipino ang mga tauhan sa mga bidyo ni Taylor Swift dahil nakita/nakikita natin ang mga ito sa komiks, nobelang Tagalog, balita sa dyaryo at TV, at sa mga soap opera. Staple character sa mga bidyo ni Taylor Swift ang birhen at ang pokpok (madonna/whore dichotomy) na laging nagtutunggali para sa atensyon at pag-ibig ng prince charming. (Natalakay na ito nina Soledad Reyes, Benilda Santos, Marjorie Evasco, Ruth Elynia Mabanglo, atbp.)

Malinaw ang tema ng  musika/bidyo ni Taylor Swift at lumulundo ito sa tinatawag na pyudal na konserbatismo.

(Pinagkunan)

Ang bidang babae sa musika/bidyo ni Taylor Swift ay malaprinsesa, may mala-anghel na mukha, malabirheng kilos, malumanay na tinig, at malamyos na musika. Ang bidang babae sa musika/bidyo ni Taylor Swift ay bata, dalaga, hindi nagrereklamo, at higit sa lahat, hindi interesado/aktibo sa sex--at ganitong kamalayan ang idinidikdik ng pangmadlang midya, ng naghaharing ekonomikong pwersa, sa utak lalo na ng maraming kabataang kababaihan.

Mahalagang pansining kawangis ng imahen ng babaeng inilalako sa musika/bidyo ni Taylor Swift ang mga katangian/kwalipikasyong hinahanap ng mga recruiter/employer sa export processing zone sa mga kababaihang manggagawa. Sa pananaw ng imperyalistang US:
Women were (and continue to be) considered ideal assembly line workers because they could be paid less than men since their incomes were only treated as supplemental for the survival of their families. Women are expected to be nimble, docile, and obedient in the workplace... Many firms require women to sign temporary work agreements, which prevent them from accruing seniority. Employers may also require a medical certificate to prove that a job applicant is not pregnant, eliminating medical expense obligations for maternity care. (2003
Sa mga pabrika, karaniwan nang itinatanong sa mga aplikanteng babae kung sila ay nakaranas nang makipagtalik o hindi pa (Virgin ka pa ba?). Kung hindi na virgin ang babae, at kung gayo'y sexually active, malabo nang matanggap siya trabaho, 'pagkat umiiwas ang investor sa responsibilidad nitong akuin ang gastos na kaakibat ng pagbubuntis at panganganak. Katanggap-tanggap ba ito? Hindi. Pero nagiging madulas ang pagtanggap kung kasabwat ng naghaharing-uri ang pangmadlang midya sa paglalako ng enggrandeng ideya ng labis na pagpapahalaga sa sariwang hymen--na dapat ipagkatagu-tago ng babae ang kanyang virginity at ipreserba ito hanggang makita ang "the one." Nagiging katanggap-tanggap ang kultura at kaisipang liberal kung ipinapakete ito sa "wholesome" at "sweet" na imahen ni Taylor Swift.

Ang Virgin at ang Pa-virgin

Samantala, nasa 70% ang bilang ng mga babaeng manggagawa sa EPZA, habang nananatiling nasa PhP 320.00 lamang ang minimum wage. Dagdag pa:
...contract workers in joint venture factories were largely young women in their 20s who had graduated from high school, used to be housemaids, were hired only for 6 months, and terminated afterwards in concert, except for a small portion who work exceptionally well... In Cavite, formation of trade unions and strikes were discouraged notwithstanding the Philippine Constitution of 1987 which guarantees the right of workers to self-organization. Laborers were employed in joint ventures through personal connection, where they were requested to promise in writing not to participate in any trade union or any strike. [Women] are employed especially in export processing zones only because the firms there need people who are capable of repetitive and meticulous work (e.g., electronics subcontractors and garments, particularly embroidery)... (2003)
Babae, bata, dalaga, hindi marunong magreklamo/mag-unyon, gagawin ang ibig ng lalaki (o ng employer), birhen--ganitong role model ang itinataguyod ni Taylor Swift, at ineendoso ng naghaharing gahum sa pamamagitan ng pagpaparangal sa kanya at sa kanyang likha. (Hello, Grammy's? Billboard? Myx?) Simbulo ng pyudal na konserbatismo si Taylor Swift (ang produkto) at malaki ang kapakinabangan ng monopolyo-kapitalista dito dahil ang mismong mga katangiang nabanggit, ang mga kahinaang ito, ay siyang sinasamantala ng mga namumuhunan. Sa pamamagitan ng popular na musika, malaon nang nakondisyon ang sensibilidad ng kabataang kababaihan, inilalagay sa moldeng nilikha batay sa prinsipyo ng pagtitipid sa gastos at pagpapalobo ng tubo.

Taliwas sa inaakala ni Taylor Swift, higit pa sa kanyang mga sinasabi, sinusuot, at ginagawa ang ginagaya/sinusundan ng kanyang mga tagapakinig.