2013/01/04

"Kapayapaan" at "Kaunlaran" Ayon sa Rehimeng US-Aquino

At ang "Pop Princess" na si Sarah Geronimo na nga ang napiling "Oplan Bayanihan ambassadress" ng Armed Forces of the Philippines (AFP). Bago matapos ang taong 2012 ay inanunsyo ito ng AFP kasabay ng paglulunsad sa music video ng theme song ng Oplan Bayanihan. Sa kasalukuyan ay umeere na sa mga popular na TV channel ang nabanggit na music video.

Hindi na nakapagtatakang siya ang napiling "ambassadress" ng kinamumuhiang Oplan Bayanihan, (at hindi na rin nakaapagtatakang tinanggap niya ang alok na ito) lalo na't "...she is a perfect role model for the youth." Sa pagpili kay Sarah Geronimo at pagkasangkapan sa kanyang impluwensya't kasikatan, malinaw na ang tinatarget ng pasistang rehimeng US-Aquino ay ang mga kabataan, partikular ang mga bumubuo sa mababa at panggitnang petiburgesya. Ang imahen ng sikat na pop star ay parang makinang na paing gagamitin para akitin ang mga kabataang maniwala sa ilusyon ng "kapayapaan" at "kaunlarang" inilalako ng gobyerno.

Palasak man ay epektibong ginagamit ng pwersang reaksyunaryo ang kulturang popular para linlangin ang masang kabataan at pagtakpan ang engrandeng layunin ng Oplan Bayanihan--walang iba kundi panatalihing paborable ang sitwasyon sa Pilipinas sa pangangailangan ng naghihingalong dayuhang monopolyo-kapitalismo.

Sa music video, binigyang-diin ang dalawang bagay--kapayapaan at kaunlaran. Sa pananaw ng reaksyunaryo, ang kapayapaan ay makakamit sa pamamagitan ng pagsuko sa armadong pakikibaka. Samantala, magbibigay-daan naman ito sa kaunlarang nakabatay sa "public-private partnership program" ng rehimeng US-Aquino, sa kaunlarang mga pribadong korporasyon lamang ang nakikinabang.

Sa probinsya ng Quezon halimbawa, 8 batalyon ng mga sundalo ang dineploy ng pamahalaan para bantayan at ipagtanggol ang interes ng mga pribadong namumuhunan:
Projects of both public and private sectors are focused in South Quezon and Bondoc Peninsula.  Some of these are bio-diesel plant in the town of Gumaca, Mirant powerplant  Extension in Pagbilao,  Ogdel Bechtel Coal Fire Thermal Powerplant Extension in Atimonan, and the construction of a big dam in Macalelon. (2012)
Bunsod ng banta ng pagpapalit-gamit ng lupa at pribatisasyon, natuto ang mga mamamayan ng Quezon na organisahin ang kanilang mga sarili at tutulan ang makadayuhang proyekto ng pamahalaan. Sa halip na pakinggan ang panawagan ng mga mamamayan, ang tugon ng commander-in-chief na si Noynoy Aquino ay mas maigting na militarisasyon. Mapapansing sa mga pook na may malakas na kilusang masa, may matingkad na presensya ang mga militar.

Umaasa ang pamahalaang US-Aquino na patitingkarin din ng kasikatan ni Sarah Geronimo (at ng iba pang mga artistang kinuha para maging "peace ambassador") ang maburak nitong pangako ng "kapayapaan" at "kaunlaran." Pero maubos man ang mga bituin sa Showbiz, hindi nito mapasisinungalingan ang katotohanang ramdam ng masang kabataan ang mas tumitinding krisis-panlipunan. Sa katunayan,
Higit na dumidilim ang kinabukasan ng kabataan sa ilalim ng kasalukuyang rehimen. Pinakamatindi ang pagkakait sa karapatan sa edukasyon, pagtataas ng matrikula at komersyalisasyon sa mga pamantasan. Lalo pang pasasahulin ng rehimen ang makadayuhan, mapaniil at pahirap na sistema ng edukasyon sa pagpapatupad nito ng K12. Isasadlak nito sa higit na kalunos-lunos na kalagayan ang mga manggagawa at ibabagsak ang presyo ng sahod. (2012)
Nagkakamali ang administrasyong US-Aquino kung inaakala nitong madaling mahahatak ng karisma ng mga artista ang atensyon ng mga kabataan. Dahil ramdam at nauunawaan ng mga kabataan ang kanilang kalagayan, mahuhulas lamang ang maningning na pangako ng "kapayapaan" at "kaunlaran" ni Aquino. Mas matindi ang tawag ng sikmurang walang laman kaysa sa humaling ng artista. Sa bandang huli, tanging bumbunan ni Noynoy ang maiiwang makinang.