Blog/May-blog

Ang blog

May orihinal na pamagat na "Pagbasa sa aking panahon," Nobyembre noong taong 2009 inilunsad ang blog na ito. Personal na inisyatiba itong naglalayong ilapit ang Marxismo-Leninismo-Kaisiping Mao Zedong (MLMKZ) sa pagbasa at pagtalakay sa iba't iba ngunit magkakaugnay na paksang may kinalaman sa kontemporanyong lipunang Pilipino--midya, telebisyon, pelikula, internet, L/literatura, wika, sining-biswal, at politika. Paglaon, pinalitan ang titulo nito sa "Pagbasa sa ating panahon." Mula sa indibidwal na pag-angkin sa pagsusuri sa kasalukuyang kaayusan, pinalitan ang "akin" ng "atin" upang tukuyin ang pagbasang nakabatay sa matalas at abanteng kolektibismo at sa ating kolektibong kabiguan at hangarin.

 Ang may-blog

Si Andang Juan ay isang kontraktwal na manggagawa, maybahay, at makata. Kasalukuyan siyang nakabase sa Timog Katagalugan. Kung may tanong/puna/mensahe, maaaring makipag-ugnayan sa kanya sa e-mail address na ito: andangjuanph@protonmail.com.